Menu

Laagspanningsrichtlijn

Voorafgaand aan de officiƫle tekst van de richtlijn zijn de overwegingen van de Raad van de Europese Gemeenschappen opgenomen. Deze overwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben geleid tot het tot stand komen van de Laagspanningsrichtlijn en wat de doel van de richtlijn is.

De opbouw van de Laagspanningsrichtlijn

De richtlijn bestaat uit 16 artikelen en 6 bijlagen:

 • Bijlage I bevat algemene veiligheidseisen waaraan elektrisch materiaal moet voldoen.
 • Bijlage II geeft een opsomming van materialen en verschijnselen die niet onder de richtlijn vallen.
 • Bijlage III geeft de grafische eisen voor de CE-markering en welke gegevens in de verklaring van overeenstemming moeten worden opgenomen.
 • Bijlage IV geeft aan op welke wijze de fabrikant door middel van interne fabricagecontrole aan de eisen van de richtlijn kan voldoen.
 • Bijlage V geeft de data van intrekking van eerdere versies van de richtlijn en termijnen voor omzetting in nationaal recht.
 • Bijlage VI tenslotte bevat de concordantie tabel van Richtlijn 73/23/EEG en de onderhavige richtlijn.

De werkingssfeer van de Laagspanningsrichtlijn

De richtlijn is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50V en 1000V en een nominale gelijkspanning tussen 75V en 1500V.

Producten waarop de Laagspanningsrichtlijn niet van toepassing is

De richtlijn is niet van toepassing op:

 • elektrisch materiaal bestemd voor gebruik in een explosieve omgeving;
 • elektro-radiologisch en elektro-medisch materiaal;
 • het elektrische gedeelte van personen- en goederenliften;
 • elektriciteitsmeters;
 • contactdozen en contactstoppen voor huishoudelijk gebruik;
 • voedingen voor elektrische afrasteringen;
 • radio-elektrische storingen;
 • gespecialiseerd elektrisch materiaal bestemd om in schepen of vliegtuigen of bij de spoorwegen te worden gebruikt dat beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften die zijn vastgesteld door internationale instellingen waarbij de Lidstaten zijn aangesloten.