Menu

Veelgestelde vragen over definities

Op deze pagina zijn een aantal veelgestelde vragen weergegeven met betrekking tot definities of begrippen uit de Machinerichtlijn.

Wat zijn geharmoniseerde normen?

Geharmoniseerde normen zijn normen die specifiek zijn ontwikkeld om fabrikanten te helpen te voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn en om controle hierop mogelijk te maken. Een norm is geharmoniseerd indien de referenties van die norm zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Wat houdt het begrip 'vermoeden van overeenstemming' in?

Met het begrip “vermoeden van overeenstemming” bedoelt men aan te geven dat een machine voldoet aan de toepasselijke eisen van de van toepassing zijnde richtlijn(en). Er bestaat vermoeden van overeenstemming, indien bij het ontwerp en de fabricage van een machine is voldaan aan de van toepassing zijnde eisen uit de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen en is voldaan aan de overige eisen uit de richtlijn(en). Wanneer een fabrikant bij het ontwerp en/of de fabricage geen of slechts gedeeltelijk geharmoniseerde normen heeft gebruikt, bestaat er voor de machine geen vermoeden van overeenstemming.

Kunnen er meerdere richtlijnen op een machine van toepassing zijn?

Indien een machine of een deel daarvan binnen het toepassingsgebied van één of meerdere andere productrichtlijnen valt, zal tevens aan de eisen van die richtlijn(en) moeten worden voldaan. Dit kunnen ook richtlijnen waarvoor geen CE-markering is vereist. Voorbeelden van andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn, zijn de EMC-richtlijn, de Richtlijn drukapparatuur en de Richtlijn geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis.

Wat is een Aangemelde Instantie of Notified Body?

Een Aangemelde Instantie (ook wel Aangewezen Instantie of Notified Body) is een door een lidstaat aangewezen instantie, gevestigd op het grondgebied van de lidstaat, die de taak heeft de conformiteit van een product met de eisen van de van toepassing zijnde richtlijn te beoordelen. Of dit noodzakelijk is, is afhankelijk van de toegepaste richtlijn.

Bij machines is het in bepaalde gevallen noodzakelijk om een Aangemelde Instantie in te schakelen, wanneer de betreffende machine in bijlage IV van de richtlijn is genoemd. Machines waarbij de inschakeling van een Aangemelde Instantie verplicht is, mogen pas in de handel worden gebracht, indien de conformiteit met de eisen van de richtlijn door de Aangemelde Instantie is vastgesteld. De fabrikant van de machine blijft echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van de machine.

Lidstaten dienen bij aanmelding en na goedkeuring regelmatig te beoordelen of de Aangemelde Instanties voldoen aan de gestelde criteria. Zo dienen zij te beschikken over personeel met voldoende technische competenties en voldoende bekwaamheden om de conformiteitsbeoordelingsprocedures uit te voeren. Voorts dienen zij onafhankelijk, onpartijdig en integer te zijn. In bijlage XI van de Machinerichtlijn zijn de minimum criteria voor de aanmelding voor Aangemelde Instanties opgenomen.

Zijn machines met een CE-markering gekeurd?

Machines met een CE-markering zijn over het algemeen niet gekeurd. Wanneer een machine voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn mag hij deze zonder verdere keuring in de handel brengen. In bepaalde gevallen zijn echter keuringen verplicht, zoals bij hijs- en hefmiddelen (beproevingen) en in bepaalde gevallen bij machines die onder bijlage IV van de Machinerichtlijn vallen.

Wat is het verschil tussen en IIA- en een IIB-verklaring?

Met uitzondering van niet voltooide machines moeten machines die vallen onder het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn, bij levering vergezeld gaan van een EG-verklaring van overeenstemming. De inhoud van deze verklaring staat in Bijlage IIA van de Machinerichtlijn. De verklaring wordt daarom dan ook vaak IIA-verklaring genoemd.

Niet voltooide machines voldoen over het algemeen niet of slechts gedeeltelijk aan de eisen van de Machinerichtlijn. Indien deze machines worden ingebouwd of samengebouwd met andere (niet voltooide) machines mogen zij in de handel worden gebracht indien zij vergezeld gaan van een inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines. De inhoud van deze verklaring staat in Bijlage IIB van de Machinerichtlijn. De verklaring wordt daarom dan ook vaak IIB-verklaring genoemd.

Wat wordt verstaan onder in de handel brengen?

Onder in de handel brengen wordt verstaan het voor het eerst beschikbaar stellen, tegen betaling of gratis, van een machine op de markt van de Europese Unie met het doel deze te distribueren of te gebruiken op de markt van de Europese Unie.

Wat wordt precies onder een machine verstaan?

Onder een machine wordt verstaan:

  • een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem, maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing;
  • een samenstel als bedoeld bij het eerste punt waaraan slechts de componenten voor de montage op de plaats van gebruik of voor de aansluiting op kracht of aandrijfbronnen ontbreken;
  • een samenstel als bedoeld bij eerste twee punten dat gereed is voor montage en dat alleen in deze staat kan functioneren na montage op een vervoermiddel of montage in een gebouw of bouwwerk;
  • samenstellen van machines als bedoeld bij de eerste drie punten, en/of niet voltooide machines die, teneinde tot hetzelfde resultaat te komen, zodanig zijn opgesteld en worden bestuurd dat zij als één geheel functioneren;
  • een samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die in hun samenhang bestemd zijn voor het heffen van lasten en die uitsluitend rechtstreeks aangedreven woden door menselijke spierkracht.